Odlicz ulgę za internet  CZY MOŻESZ JESZCZE BARDZIEJ OBNIŻYĆ KOSZTY INTERNETU W DROPSS?

Tak - wystarczy, że rozliczając podatek dochodowy za 2013 rok odliczysz od dochodu wydatki poniesione za użytkowanie Internetu.


Zgodnie ze zmianami w art. 26 w ustawie o PIT wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2013r. (ust. 6h poniżej ) odliczenie będzie podatnikowi przysługiwać:

- tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych,
- pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

„6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia."

Natomiast zgodnie z przepisem przejściowym:
"Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy wymienionej w art. 1, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013."

Na podstawie powyższych przepisów prawo do ulgi zachowują jedynie ci, którzy do tej pory z niej nie korzystali lub pierwszy raz skorzystali w rozliczeniu za rok 2012. Te osoby, które po raz pierwszy skorzystały z ulgi w zeznaniu za 2012 r. będą mogły, ostatni raz z niej skorzystać wyłącznie za rok 2013.
Tak więc w zeznaniu za rok 2013 ulga internetowa nadal istnieje, jednak większość z osób, które dotychczas korzystały z odliczenia, utracą prawo do korzystania z niego. 

Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł. Z ulgi możesz skorzystać, jeżeli poniosłeś wydatki za użytkowanie Internetu, w ramach Twojej umowy abonenckiej. Do odliczenia niezbędne są:

 • dowód faktycznego poniesienia wydatku - dokumenty zawierające informację o wystawcy i nabywcy usługi oraz kwota naliczona za użytkowanie Internetu (dokumentami mogą być np. papierowe faktury VAT, e-faktury lub Elektroniczny Obrazy Faktury pobrany z moj.dropss.pl)
 • potwierdzenia zapłaty kwot za użytkowanie Internetu opatrzone datą nie późniejszą niż 31.12.2013 r.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ DOKONAĆ ODLICZENIA?

 • oblicz kwotę ulgi - suma kwot brutto za usługi internetowe z pozycji Internet
 • uwzględnij obliczoną kwotę we właściwym dla Ciebie formularzu podatkowym: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37,
 • dołącz do formularza PIT/O z informacją o odliczeniu,
 • złóż deklarację w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

ILE MAKSYMALNIE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ W ROKU PODATKOWYM 2012?

Odliczając od dochodu maksymalnie 760 zł możesz zaoszczędzić:

 • 243 zł rocznie przy progu podatkowym 32%,
 • 137 zł rocznie przy progu podatkowym 18%.

Jeśli jesteś objęty zryczałtowanym podatkiem dochodowym, odliczając od dochodu 760 zł możesz zaoszczędzić:
 • 152 zł rocznie przy progu podatkowym 20%,
 • 129 zł rocznie przy progu podatkowym 17%,
 • 65 zł rocznie przy progu podatkowym 8,5%,
 • 42 zł rocznie przy progu podatkowym 5,5%,
 • 23 zł rocznie przy podatku 3%.

GDZIE ZNAJDZIESZ INFORMACJE O WYDATKACH PONIESIONYCH NA INTERNET W 2013 ROKU?

Elektroniczne Obrazy Faktur i historię wpłat znajdziesz zawsze logując się do serwisu Mój Dropss na stronie moj.dropss.pl.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym do osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad odliczeń prosimy o kontakt z Urzędem Skarbowym właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa jak również doradztwa podatkowego.